مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
شرح وظایف:

1- مدیریت و نظارت بر اجرای سیاستهاي ملی فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي در سطح استان.
2- برنامه‌ریزي جهت اجراي فعالیت‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات در سطح استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی.
3- نظارت و ارزیابی دستگاههاي اجرایی استان در راستای ارتقاي امنیت داده و اطلاعات.
4- برنامه‌ریزی در خصوص اجرای مصوبات شوراي برنامه‌ریزي و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي.
5- ارایه خط مشی و سیاستهاي حمایتی از بخش خصوصی براي فراگیر کردن کاربرد فناوري اطلاعات در سطح دستگاههای اجرایی استان.
6- برنامه‌ریزی برای برگزاري همایشها و سمینارها در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوري اطلاعات با همکاري سازمانها و نیز واحدهاي ذیربط در استانداري.
7- راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر پیشخوان استان.
8- مدیریت و نظارت بر واگذاري خدمات دستگاههاي اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت.
9- نظارت بر واگذاری امور تصدی‌گری، پشتیبانی، تعمیر و نگهداري و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم‌افزاري و سخت افزاري مورد نیاز استانداري و واحدهای تابعه.
10- نظارت و ارزیابی طرحهاي تحقیقاتی، برنامه‌ها و پروژه‌های فناوري اطلاعات در استان.
11- همکاري و نظارت بر تهیه اسناد بالادستی مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات استان با همکاري  دستگاههاي اجرایی در راستاي قوانین و مقررات مربوطه و اسناد بالادستی مصوب.
12- حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سياست‌هاي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري در استان.
13- هماهنگی و نظارت در اجراي همایش‌ها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هاي مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوري اطلاعات در استان.
14- نظارت، هماهنگی، بسترسازي و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوري اطلاعات در استان .
15- برنامه‌ریزي و هماهنگی در برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهاي سازمانی استانداري و دستگاههاي اجرایی ذیربط در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه.
16- هماهنگی، برنامه‌ریزي و نظارت بر توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهاي سازمانی مربوطه استانداري و سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور.
17- برنامه‌ریزي به منظور بهره گیري از تحلیل داده هاي استان در راستاي دستیابی به دولت هوشمند.
18- برنامه‌ریزی و نظارت بر شبکه ارتباطی دولت در استان.
19- برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه درگاه استانی (پورتال) به منظور تحقق دولت الکترونیک در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری.
20- نظارت بر کاربرد مناسب فناوري اطلاعات و حسن انجام فعالیتهای امور فناوري اطلاعات در استانداري و واحدهاي تابعه به منظور  افزایش بهره وري.
21- تدوین سیاست‌های امنیتی، نظارت بر انتخاب، خرید، بروز رسانی نرم افزارهای ضد ویروس و باج افزار و ... به منظور افزایش ضریب امنیت شبکه در استانداری و واحدهای تابعه.
22- نظارت بر حسن اجرای برگزاری مناقصه، استعلام، عقد قرارداد و خرید نرم افزارها و خدمات فنی و پشتیبانی در حوزه فناوری اطلاعات در استانداری و واحدهای تابعه.
23- هماهنگی، برنامه‌ریزي و نظارت بر توسعه فناوری در روستاها از طریق واحدهاي سازمانی مربوطه استانداري و سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور.
24- برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت در راستای ایجاد نظام یکپارچه آماری در قالب سیستم مدیریت اطلاعات در مجموعه استانداری و واحدهای تابعه.
25- برنامه‌ریزی و نظارت در تهیه نسخه‌هاي پشتیبان از اطلاعات استانداری و واحدهای تابعه.
26- بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار.
27- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
28- ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir