معرفی مدیرکل امنیتی

جهانگیر اسکندرزاده
شماره تماس: 35255522
 
 
مهمان : 0
امروز : 774
ديروز : 2270
ماه : 80484
كل : 2826120
 
  دفتر امور امنیتی و انتظامی
شرح وظایف:

- جمع آوري اخبار وگزارشات امنيتي وانتظامي از طريق واحد هاي ذيربط استان بمنظور بررسي مقدماتي و طبقه بندي آنها جهت طرح در شوراي تأمين استان .
- دريافت و بررسي خط مشي ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف شوراي امنيت كشور جهت طرح در شورا تأمين استان .
- تنظيم صورتجلسات و مصوبات شوراي تأمين استان به منظور ابلاغ به مراجع ذيربط وپيگيري آنها .
- بررسي وپيگيري مصوبات شوراي تأمين شهرستان ها و ارائه گزارش آنها به شوراي تأمين استان وانجام اقدامات لازم در اين زمينه .
- ارزيابي و تطبيق مصوبات شوراي تأمين شهرستان ها با قوانين ومقررات ، دستورالعمل ها و سياست هاي عام امنيتي استان .
- انجام امور مربوط به نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات شوراي تأمين استان .
- بررسي و انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگي ارگان هاي  امنيتي ونظامي و انتظامي و پيگيري اجراي مصوبات شوراي تأمين استان.
- پيگيري و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي .
- شناسايي و پيگيري انجام امور مربوط به نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع هاي دسته جمعي و اتخاذ تدابيرو اقدامات پيشگيرانه در رابطه با آنها و هماهنگي ارگان ها ي اجرايي وامنيتي و انتظامي در اين زمينه
- پيگيري و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناريه مطابق با قوانين و مقرات مربوطه و هماهنگي با ارگان هاو سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين زمينه .
- پيگيري استقرارو ايجاد و يا انحلال پست هاي ايست و بازرسي و واحد هاي انتظامي بصورت دائم ويا موقت از طريق قوانين و مقررات مربوطه .
- بررسي و تجزيه و تحليل روخدادها و گزارش هاي امنيتي واجتماعي وتهيه طرح هاي لازم جهت برنامه ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي.
- رسيدگي به شكايات مردم از مأمورين انتظامي و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
- انجام اقدامات مربوط به كنترل و نظارت بر قاچاق كالا ، اسلحه و مواد مخدر در استان
- پيگيري اجراي قوانين و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجي  ، احوال شخصيه در حوزه استان .
- دريافت و ثبت گزارش هاي مربوط به تردد مجاز و غير مجاز اتباع خارجي در حوزه استان و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
- انجام امور مربوط به تقاضاي تابعيت ، ترك تابعيت ، بقاء  تابعيت و شناسائي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
- انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودان و اداره امور اردوگاه ها وانجام اقدامات لازم در جهت رفع نيازمندي ها ، نواقص و معايب موجود از طر يق مراجع مسئول
- مطالعه و بررسي در مورد نيازمندي ها و تأمين رفاه و برقراري مستمري پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنين امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهيه گزارش هاي لازم در اين زمينه جهت اتخاذ تصميم مقتضي .
- انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با بانوان ايراني .
- تشكيل كميته هاي فرعي جهت رسيدگي به امور  مربوط به وضعيت پناهندگان ، معاودان و ...

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir