شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع
1- نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.
2- نظارت بر ارزيابي عملكرد كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
3- انعكاس نارسائي ها و مشكلات استانداري و واحدهاي تابعه در زمينه توسعه مديريت و منابع انساني به مراجع ذيربط.
4- اعلام نظر در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز استانداري و واحدهاي شهرستاني و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري، جذب،  استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.
5- نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصیصي استانداري بر اساس قوانين و مقررات.
6- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مربوطه در استانداري و واحدهاي تابعه.
7- نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات مربوطه .
8- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده استانداري.
9- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه.
10- نظارت بر امور مربوط به توانمندسازي و افزايش سطح دانش و مهارت كارمندان استانداري و واحدهاي تابعه از طريق سازماندهي و پيش بيني آموزشهاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي وزارت كشور و مراجع ذيصلاح.
11- نظارت و مديريت  برامور مربوط به تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري و سخت افزاري و نظارت برآموزش بسته هاي مذكور به منظور تسهيل فعاليت استانداري و واحدهاي تابعه.
12- نظارت عاليه بر نحوه اجراي برنامه ها و طرح‌هاي تحول اداري و مصوبات شوراي اداري استان.
13- نظارت بر اجراي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته و هماهنگي و نظارت برامور توسعه فن آوري استان و ارزشيابي آن.
14- نيازسنجي وبرنامه ريزي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته در چارچوب سياستهاي ابلاغي.
15- نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار، تهيه و تنظيم و پيشنهاد تشكيلات تفضيلي و شرح وظايف پست هاي سازماني استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
16- نظارت بر انجام وظايف دبيرخانه‌اي كميته كارگروه توسعه مديريت استانداري و هماهنگي با دبيرخانه ستاد وزارت كشور.
17- نظارت بر نحوه اجراي روشها و رويه هاي اختصاصي و عمومي استانداري و واحدهاي تابعه براساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغي با هماهنگي وزارت كشور.
18- نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وري استانداري و واحدهاي تابعه.
19- نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار.
20- نظارت عاليه بر نحوه اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي استان.
21- تهيه برنامه هاي استراتژي، بلند مدت و سنواتي استانداري و واحدهاي تابعه.
22- توسعه مديريت و فناوري هاي نوين مديريتي در سطح استانداري و واحدهاي تابعه.
23- ارتقاء فرهنگ سازماني در سطح استانداري و واحدهاي تابعه.
24- انجام وظايف جانشيني استاندار در شوراي برنامه ريزي و توسعه وشوراي راهبردي توسعه مديريت و شوراي اداري استان.
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری آذربایجان شرقی می باشد.
Powered By :ITShams.ir